استخدام بز به جای استفاده از ماشین چمن زنی توسط گوگل

 گوگل این بزها را از شرکتی به نام «چراگاه کالیفرنیا» اجاره کرده است. ظاهرا قرار است گله دارها حدود 200 بز را به محوطه دفتر مرکزی گوگل بیاورند و برای یک هفته بزها را در آنجا بچرانند. این کار نه تنها باعث کوتاه شدن چمن ها می شود، بلکه باعث کود دهی و باروری زمین هم می گردد.

  گوگل ادعا می کند که اجاره بزها، تقریبا به اندازه استفاده از ماشین های چمن زن برایشان هزینه دارد. مثل اینکه قرار است یک سگ گله اسکاتلندی به نام جین هم به لیست حقوق بگیران گوگل اضافه شود، تا گله داران را در این کار همراهی کند. البته خبری در مورد عکس العمل کارگرانی که با بزها جایگزین شده اند و کارشان را از دست داده اند منتشر نشده است!

انجمن حمایت از حقوق حیوانات  هم اعلام کرده است که از نظر آنها در صورت حفظ آسایش و حقوق بزها، این کار ایرادی ندارد. نماینده گوگل هم گفته است تا زمانی که این بزها در استخدام این شرکت هستند، خود را در قبال آنها مسئول می داند و سعی می کند امکانات مورد نیازشان را فراهم آورد

/ 0 نظر / 10 بازدید